Kvalifikasjonsrammeverket

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring beskriver et forventet læringsutbytte; kunnskapen, ferdighetene og kompetansen som institusjonen forventer at kandidaten har fått etter fullført utdanning.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved Det Juridiske fakultet

Forventet læringsutbytte for ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultetet, og oppfølgingen av dette, er fastsatt gjennom programplanen.

Krav til kvalifikasjon møtes gjennom opplæringsprogrammet, avhandlingsarbeidet (og veiledning i tilknytning til dette), deltakelse i aktive forskningsmiljøer og gjennom doktorgradsprøven.

Veileder skal følge opp kandidaten i forhold til oppfyllelse av læringsmålene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (pdf). Samtidig har kandidatene selv et vesentlig ansvar for sin læring, og ulike kandidater vil ha ulike veier til oppnåelse av kompetansemålene.

 

Kunnskap

Etter fullført ph.d.-grad i rettsvitenskap er kandidaten

 • i kunnskapsfronten innen sitt område av rettsvitenskapen behersker fagets vitenskapsteori og metoder
 • i stand til å vurdere hensiktsmessigheten og bruken av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • i stand til å bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innen rettsvitenskapen og å plassere egen forskning innenfor en større faglig og forskningsmessig sammenheng
 • godt kjent med sentrale og aktuelle retninger innen rettsvitenskapelig forskning i vid forstand, i dag og i et historisk perspektiv

Ferdigheter

Etter fullført ph.d.-grad i rettsvitenskap kan kandidaten

 • formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsking og faglig utviklingsarbeid
 • drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen rettsvitenskapen

Generell kompetanse

Etter fullført ph.d.-grad i rettsvitenskap kan kandidaten

 • identifisere relevante etiske problemer i egen og andres forskning, og utøve egen forskning med høy faglig integritet
 • styre og bidra selvstendig i komplekse, tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • delta i debatter innenfor rettsvitenskapen i internasjonale fora, og bidra med faglige innspill i den norske samfunnsdebatten
 • vurdere behov for, ta initiativ til og drive faglig basert nyskapende virksomhet.
Publisert 21. mai 2015 09:32 - Sist endret 5. juni 2015 09:46