Sakskart til møte 3/2011 i Fakultetsstyret

Onsdag 8. juni, kl 1215-1500, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Lunsj fra 1200

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.4.2011

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 14.4.2011

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 14.4.2011 godkjennes

 

Sak 2 Organiseringen av forskningen på fakultetet
Arkivsaksnr. 2011/7004

Vedlegg (pdf):

 1. Forskergruppeevalueringen
 2. Kommentarer fra instituttene vedr evalueringen
 3. Kommentarer fra forskergruppelederene
 4. Notat om organisering av forskning

Vedtaksforslag:

 1. Det foreslås at fakultetet fortsatt bør bruke forskergrupper som en sentral del av sin forskningsorganisering og –utvikling. Formålet skal være å styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet, forskningens kvalitet, relevans og å bidra til en faglig utvikling av fakultetets forskning og nytenkning på områder som fakultetet ønsker en forskningsinnsats på. Det foreslås at et fagmiljø kan søke fakultetet om opprettelse av en forskergruppe for fem år av gangen. En søknad må inneholde et tema og en plan for arbeidet samt liste over deltakere og angivelse av forskergruppens leder. Det må være med minst 3 - 4 fast vitenskapelig ansatte og i tillegg post.doc.ere og stipendiater. Gruppene må være tilstrekkelig store til at det skapes et forskningsmiljø. Ved oppnevning av forskningsgruppene skal det legges vekt på at de kan bidra til bedre forskningssamarbeid på fakultetet. Det skal sannsynliggjøres at de som søker kan danne et attraktivt og fruktbart fagmiljø for både rekrutter og seniorforskere, at det kan utøves en systematisk forskningsledelse, og at det kan dannes en plattform for å søke om ekstern finansiert forskning. Forskere kan også danne faggrupper for å skape et bedre samarbeid om forskningen og et bedre forskningsmiljø. Faggrupper kan dannes på instituttene, men også med deltakelse fra ulike institutt, og uten søknad til fakultetet.
 2. Det skal legges større vekt på samarbeid mellom forsker- og faggruppene gjennom felles interne og eksterne arrangementer slik at gruppenes tema ikke bidrar til nye hindre for faglig utvikling.
 3. Forskergrupper som er godkjente, bør få driftsmidler på samme nivå som i dag.
 4. Det oppfordres til at så mange som mulig av de vitenskapelig ansatte deltar i forskergrupper. Grupper av forskere kan også danne faggrupper på avgrensete faglige områder og med mer avgrensete planer.
 5. Ordningen med stimuleringsmidler til mindre arrangementer og publikasjonsprosjekter videreføres.
 6. Det foreslås innført egne stimuleringsordninger til støtte for utvikling av tettere forskningssamarbeid i felles prosjekter med sikte på å oppnå ekstern finansiering. Ved vurderingen av søknadene om støtte til slike oppstartsmidler skal det legges vekt på at gruppen har et forskningstema og en plan og en sammensetning som kan bidra til å videreutvikle rettsvitenskapelig forskning, være nyskapende, bidra til høyere kvalitet og gjelder et forskningsmessig behov med en vesentlig samfunnsmessig relevans. Det skal herunder også legges vekt på om forskningen kan bidra til å utvikle de sentrale undervisningsfagene. Det skal legges vekt på tverrfaglighet og samarbeid mellom flere forskere og gjerne mellom flere fagmiljø. Det skal legges vekt på at forskningen har en internasjonal profil i sitt innhold eller ved internasjonalt samarbeid.

 

Sak 3 Revidert styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr 2011/6995

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet
 2. Referat fra drøftingsmøte med fagforeningene 31.5.2011

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidert styrings- og administrasjonsreglement.

 

Sak 4 Fullmakt til dekanen – forlenget tilsetting av direktør ved SMR

Vedlegg (pdf):

 1. Notat fra SMR
 2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakultet og institutter §§18-23, for fullstendig reglement, se http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/reglvalgdekanprodekan.xml
 3. Normalregler for fakulteter §2.1 for fullstendig reglement, se http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/normalreglerfakulteter.xml
 4. Vedtekter for SMR §4 for fullstendig reglement, se http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/vedtekter/

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å forlenge professor Nils A. Butenschøns åremål som direktør ved SMR i to år, til og med 2013.

 

Sak 5 Sidegjøremål – lokale presiseringer til UiOs reglement

Vedlegg (pdf):

 1. Saksdokumenter til insituttledermøte 1. juni
 2. UiOs reglement for sidegjøremål

Vedtaksforslag:

Dekanen gis fullmakt til å vedta lokale presiseringer til sidegjøremålsreglementet etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene.

 

Sak 6 Oppnevningen av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Arkivsaksnr 2011/1194

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til valgkomité ved IKRS

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved IKRS:

 • Professor Liv Finstad
 • Professor Knut Papendorf
 • Kontorsjef Turid Eikvam
 • Student Robin Drager

Valgkomiteens funksjonstid er fire år, med unntak av studentrepresentanten som har funksjonstid på et år.

 

Sak 7 Opprettelse av fellesgrad, North Sea Energy Law Programme (NSELP)

Vedlegg (pdf):

 1. Notat fra Professor Knut Kaasen og seniorkonsulent Henrik Valderhaug Heussche (NifS)  om etablering av fellesgrad i North Sea Energy Law
 2. Dispensasjonssøknad fra NifS sendt Kunnskapsdepartementet
 3. Kostnadsberegning foretatt av NifS vedr. mastergrad i North Sea Energy Law

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret anbefaler opprettelse av et erfaringsbasert masterprogram i North Sea Energy Law, under forutsetning av at programmet oppfyller alle formelle krav til opprettelse av fellesgrad og videre under forutsetning av at programmet vil være fullstendig selvfinansiert gjennom egenbetaling, samt at det ikke vil være en belastning for fakultetets øvrige undervisning.

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Økonomirapportering 1. tertial (også muntlig orientering). Vedlegg (pdf).
 • b) Plan for budsjett- og årsplanprosess. Vedlegg (pdf).
 • c) Økonomien i studieprogrammene. Vedlegg (pdf).
 • d) Handlingsplan for internasjonalisering. Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanat- og fakultetsstyrevalget høsten 2011. Vedlegg (pdf).
 • f) Orientering om brev fra fakultetet til NFR  - Utfordringer for rettsvitenskapelig forskning og evalueringen av norsk rettsvitenskap. Dokumentet trykkes ikke, se NFRs nettside.

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

 • a) Jusstudiet i endring.
 • b) Status IHR.
 • c) Status bygg og areal.

 

Sak 10 Tilsettingssaker

Innstilllings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12. april at:

 • a) Lucas Lixenski tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor i rettsvitenskap for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt, med forbehold om at disputas er gjennomført og bestått innen 1. juli 2011.
 • b) Reidar Maliks tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor i filosofi/politisk teori for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt, med forbehold om at disputas er gjennomført og bestått innen 1. juli 2011.

 

Sak 11 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 


Det juridiske fakultet, 1. juni 2011

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 1. juni 2011 16:07