English version of this page

Romrett

Internasjonal romrett er et folkerettslig rettsområde som regulerer Staters rettigheter og plikter i verdensrommet. Romrettens grunnstein er Romtraktaten (1967) som fastsetter prinsippene for fredelig bruk og vern av verdensrommet, pålegger statene ansvar for nasjonale romaktiviteter samt erstatningsansvar for skade forvoldt av romgjenstander skutt opp i verdensrommet.

Presentasjon av området

Romtraktaten slår fast at verdensrommet ikke er underlagt noen stats suverenitetskrav og forbyr utplassering av masseødeleggelsesvåpen og atomvåpen i verdensrommet. Romtraktatens bestemmelser er videreutviklet i de tre internasjonale konvensjonene om erstatningsansvar, redning og retur av astronauter og romgjenstander og registrering av romgjenstander. Månetraktaten regulerer rettslig status av naturressurser i verdensrommet.

Dagens romsektor er i mye større grad drevet av private aktører (selskaper, private personer) enn da  internasjonale romkonvensjonene var vedtatt. Private aktører skyter opp satellitter eller anskaffer oppskytningstjenester for sin nyttelast, forestår drift av satellitter i banen og planlegger utvinning av mineraler på Månen og asteroider. Samtidig er stater ansvarlige for nasjonale romaktiviteter til sine selskaper og borgere, og i tilfeller der oppskytning har forårsaket skade på eiendom og personen på Jorden og i luftrommet, samt i verdensrommet, kan Statene stå overfor erstatningssøksmål. Det betyr at nasjonale lover og regler skal etablere gode tillatelsesordninger og tilsyn, samt fastsette regler om erstatning og forsikring for privat romvirksomhet.

Internasjonal romrett også inneholder visse regler om miljø i verdensrommet, og regulering av romsøppel er ett av de sentrale problemstillingene i dagens romrett. Økende aktivitet og antall romgjenstander i banene rundt Jorden krever også teknologiske løsninger og regler om sikker og trygg ferdsel for satellitter. Slike regler er imidlertid ikke vedtatt ennå.

Romrett er imidlertid ikke kun en av folkerettslige grener men også en del av nasjonal rett. Dette gjelder bl.a. regler om tildeling av tillatelser, erstatning og forsikring av romaktiviteter og kontrakter (bl.a. med fordeling av ansvar og risikoer blant deltakere i romvirksomhet). 

Kontakt

Alla Podznakova,professor

Nordisk institutt for sjørett

Publisert 28. nov. 2019 11:37 - Sist endret 18. des. 2020 16:40