Kjønn og rett i rettsstudiet

Hvordan spiller kjønn inn ved fordeling av rettigheter og plikter, fordeler og ulemper, rettsvern og straff? Å gjøre studentene i stand til å foreta juridiske konsekvensanalyser av kjønn innen fag som menneskerettigheter, EU/EØS-rett, statsrett, strafferett- og straffeprosess, familierett, velferdsrett og erstatningsrett er en del av jussens samfunnsoppdrag.

Bilde av klubbe i rettssal.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kjønnsperspektiv i rettsstudiet 

Kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsstudiet ser både på kjønnsspesifikke lover og regler, og på de som på papiret er kjønnsnøytrale, men gjelder i en virkelighet som er «kjønnet». Retten til likestilling og selvbestemmelse står sentralt.

Kvinne- kjønn og likestillingsperspektiver er integrert på ulike måter i fag der dette er en aktuell dimensjon, i alle fem studieår på rettsstudiet.     

Studenter skal analysere dommer med klare kjønnsperspektiv, som f.eks. husmordommene og dommer om kjønn som beregning for forsikringspremie. De skal gjennomgå diskrimineringsforbudet og stemmerettshistorien. De får oppgaver og eksempler hvor både kvinner og menn er aktører: det er ikke bare Peder som utøver kriminalitet, og ikke bare Marte som blir utsatt for det.

Kvinnerett ved fakultetet 

Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo innførte, som et av de første i verden, kvinnerett som eget valgemne i 1975. Faget avdekket systematiske kjønnsskjevheter på en rekke livs- og rettsområder. Fakultetet vedtok i 2003 at kvinne- og kjønnsperspektiv skulle integreres i den obligatoriske delen av rettsstudiet.  

Fakultetets prosess  

Vedtaket om integrasjon av kjønn fra 2003 er siden utvidet og omfatter i dag alle obligatoriske- og semi-obligatoriske emner, samt valgemner. Oppfølgningen av vedtakene og hvordan perspektivene er integrert i pensum, læringskrav og undervisning er undersøkt av Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) gjennom to rapporter. Både 2008-rapporten og Juss og kjønn-rapporten fra 2017 avdekket en rekke svakheter av faglig og organisatorisk art. 

Programutvalget for rettsvitenskap (PMR) iverksatte i 2018 en rekke tiltak for å styrke integrasjon av kvinne- og kjønnsperspektiver i rettsstudiet:

  • Fakultetet, ved Anne Hellum og Ingunn Ikdahl, utarbeidet en veileder med konkrete forslag til hvordan kjønnsbalansen kan bedres og kjønnsperspektiv økes.
  • Det ble opprettet en arbeidsgruppe for integrering av kjønnsperspektiv i rettsstudiet. Sluttrapport fra arbeidsgruppen.  
  • Alle emner tilknyttet rettsstudiet ble bedt om å rapportere hvordan kvinne- og kjønnsperspektiver var integrert til PMR. Programrådet kommenterte at det var flott å se at de ansvarlig faglærerne hadde tatt denne runden for sitt fag, det ble samtidig poengtert at oversikt over kjønnsbalanse må holdes oppdatert og at en ved endringer av faginnhold blir bedt om å vurdere kjønnsperspektivet eksplisitt.   
  • Et redaksjonsutvalg ble oppnevnt, og har i 2019 startet arbeidet med en open access artikkelsamling om kjønn og rett på ulike fagområder.

Aktuelt 

Kjønn og rett i pressen

Se også

Fakultetet har et Likestillings- og mangfoldsutvalg som arbeider for å fremme likestilling ved Det juridiske fakultet. Sekretær og kontaktperson er Jenny Graver.

Publisert 8. apr. 2019 10:07 - Sist endret 8. des. 2020 12:26