Praksis og ferdigheter

Vi vil utvide studentenes praksistilbud og vi vil tilrettelegge for at studentene kan involveres i undervisning og forskning.

To studenter sitter foran hver sin laptop og smiler

Studentene har behov for oppfølging utenfor undervisningsrommet, og noe av oppfølgingen kan dekkes av studentene selv. Foto: UiO/Oda Hveem.

Vi ser at studentene har behov for oppfølging også utenfor undervisningsrommet. Med våre satsninger vil studentene kunne møtes for å få hjelp med egne faglige utfordringer, diskutere fag og utvikle ferdigheter gjennom å formidle og lære bort.

Vi planlegger faglige møteplasser utenfor klasserommet hvor studenter kan samarbeide og utvikle ferdigheter, opprettelse av tjenester hvor studenter veileder andre studenter og vi ønsker å gi mer opplæring i forskningsmetoder.

Følgende underprosjekter er under planlegging i 2021:

Skrivesenteret og skrivetrening

Vi bygger videre på erfaringer fra drop-in tilbudene til Student-IT og universitetsbiblioteket, og arbeider med et utadrettet sted og tilbud for å få hjelp og tilbakemelding på juridisk skriving.

Vi skal forbedre jusstudentenes skriveferdigheter, og øke bevisstheten rundt et klart og forståelig skriftspråk (klarspråk). Med utgangspunkt i forskning, samt erfaring fra mange dyktige lærere, utvikler og finansierer CELL undervisning med skrivetrening og ressurser for studenter og lærere.

Prosedyresenteret

Flere studenter og ansatte på fakultetet har prosedyrekompetanse, enten fra konkurranser, frivillig engasjement eller fra arbeidslivet. Gjennom senteret ønsker vi å tilgjengeliggjøre og overføre denne kompetansen til andre studenter. Vi ønsker også mer samarbeid med relevante offentlige og private aktører med erfaring fra prosedering.

Senteret vil bidra til å gi studenter mer trygghet i muntlige formidlingssituasjoner.

Praksisordninger

I dag kan studentene på Master i Rettsvitenskap jobbe rettspolitisk og med ekte klienter gjennom rettshjelpstiltakene Jussbuss og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). I tillegg kan de ta et valgfritt praksisopphold på seks uker.

Vi vil oppskalere og videreutvikle de praksisordningene som tilbys av fakultetet i dag. Vi vil tilby praksisordninger på flere studieprogram, ha mer tverrfaglig samarbeid med studenter fra ulike læresteder og mer praktisk samarbeid med reelle klienter og eksterne aktører.

Forhandlingforum

Vi jobber mot å opprette et forum og samlingssted for forhandlinger hvor yrkesutøvere, akademikere og studenter kan samles for å utveksle idéer og samarbeide om tvisteløsning og forhandlinger.

Alternativ tvisteløsning utenfor domstolene blir en stadig mer brukt metode for profesjonelle advokater, og dermed blir det viktigere for studenter å tilegne seg ferdigheter innen tvisteløsning og forhandling.

Studenten som forsker og formidler

Vi vil øke kvaliteten på studentdrevet forskning ved blant annet å gi mer opplæring i forskningsmetoder. Prosjektet innebærer økt veiledning av og samarbeid med vitenskapelig ansatte studenter, forskningsseminarer, innføring av studentforskning i grupper, tverrfaglig samarbeid mellom studentene på juss og kriminologi og øke studenter i minoritetsgruppers deltakelse i forskning.

Finansiering

De ulike underprosjektene har finansiering fra HK-dir og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning (SFU)-ordningen, samt prosjektet Studentaktiv læring.

Vi samarbeider med blant annet LINK (Senter for læring og utdanning, UiO) og Insj UiO.

Fremdrift

Planer for de ulike underprosjektene er under utvikling høsten 2021, og de ulike tilbudene vil lanseres i perioden 2021-2025.

Personer

Publisert 13. okt. 2020 12:58 - Sist endret 17. mars 2022 11:13