English version of this page

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler – men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, prosessrett og internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Foto: shutterstock.com

Arbeidsrettsgruppen

Det samlede ansvaret for faget arbeidsrett ligger hos Arbeidsrettsgruppen. Arbeidsrettsgruppen er en intern enhet på Institutt for privatrett for forskning og faglige oppgaver innenfor fagområdet.

Forskning

Det juridiske fakultet har, sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, siden 2008 hatt en satsing på fagområdet arbeidsrett gjennom programmet Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa). Formålet med Arfa er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner.

De mange emneområdene i arbeidsretten kan deles inn og grupperes på forskjellige måter. Man skiller gjerne mellom individuell og kollektiv arbeidsrett, men mange områder kan identifiseres som egne forskningsfelt:

  • Individuell arbeidsrett, herunder ansettelsesformer, stillingsvern og oppsigelser.
  • Kollektiv arbeidsrett, herunder informasjon, medbestemmelse, forhandlinger og arbeidskamp.
  • Likebehandlings- og diskrimineringsspørsmål.
  • Arbeidsmiljørett, inklusive arbeidstidsregulering.
  • Arbeidsprosessrett.
  • Internasjonal privatrett.
  • Arbeidsrettens utvikling, arbeidsmarkedet, samvirke mellom aktører, fleksibilisering.
  • Rettslige metoder, rettskildespørsmål, normdannelse, m.v.
  • Grenseområder til sosialretten (arbeidsløshetstrygd, yrkesskadeerstatning, pensjon m.v.).

Innenfor disse områdene  kan det skilles ut og utvikles et stort antall emner som kan og bør gjøres til gjenstand for forskning, og som ligger til rette for forskningsarbeider på ulike nivåer. En oversikt over noen slike emner, særlig innrettet mot studentavhandlinger, finnes på Det juridiske fakultets Emnebank for masteroppgave i rettstvitenskap.

Forskning innenfor arbeidsrett er organisert i Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål ved Det juridiske fakultet.

Undervisning

Det er tre undervisningsfag innenfor fagfeltet arbeidsrett: kollektiv arbeidsrett, individuell arbeidsrett og European Labour Law. Kollektiv arbeidsrett undervises hvert vårsemester. Individuell arbeidsrett undervises hvert høstsemester. Det gis undervisning i begge fagene som grunnemne på bachelornivå og som valgemne i 4. eller 5. år av masterstudiet. Det undervises også i valgemnet European Labour Law (masternivå) hvert vårsemester. Fagansvaret for arbeidsrett ligger ved Institutt for privatrett.

Arbeidsrettslige emner 

Individuell arbeidsrett (ansvarlig faglærer førsteamanuensis Marianne Jenum Hotvedt):
JUR1511 (bachelornivå) 
JUS5511 (masternivå) 
Tidligere eksamensoppgaver i individuell arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett (ansvarlig faglærer professor Johann Mulder):
JUR1512 (bachelornivå)
JUS5512 (masternivå) 
Tidligere eksamensoppgaver i kollektiv arbeidsrett

European Labour Law (ansvarlig faglærer professor Johann Mulder):
JUS5870 (masternivå)
Tidligere eksamensoppgaver i European Labour Law

Emner for masteroppgaver

Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver, se Emnebank for masteroppgaver.

Det er skrevet et stort antall studentavhandlinger gjennom årene.
I nordisk sammenheng er det også skrevet en rekke Ph.D. og doktorgradsavhandlinger i arbeidsrett. Her finner du en oversikt over slike avhandlinger fra 1990 (pdf).

Her finner du en oversikt over alle avhandlinger landsvis.

Arbeidsrettsgruppen og samarbeid

Arbeidsrettsgruppen er en intern enhet for forskning og faglige oppgaver innenfor fagområdet. Den består av medarbeidere fra Institutt for privatrett som har sin hovedvirksomhet knyttet til arbeidsretten. Gruppen samarbeider med en rekke andre nettverk og praktikere. Dette skjer i regi av forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Publikasjoner 

Arbeidsrettsgruppen har publisert en rekke arbeider med arbeidsrettslig tema. Se oversikt over publiserte bøker, bokkapitler og artikler i perioden 2006–2016. Oversikt over nyere publikasjoner finner du på nettsidene til Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Arrangementer

Det arrangeres faglunsjer og seminarer om temaer knyttet til forskningsfeltet arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Flere av arrangementene er åpne for alle interesserte, se oversikt over kommende og tidligere arrangementer.  

Publisert 6. okt. 2008 14:43 - Sist endret 11. juni 2019 09:11