English version of this page

Disputas: Anniken Sørlie

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.; The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Anniken Sørlie

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Kristian Andenæs, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Henriette Sinding Aasen,Universitetet i Bergen (1. opponent)
  • Professor Alex Sharp, Keele University (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Dag Michalsen

Veiledere

Sammendrag

Styrkede rettigheter
Temaet for avhandlingen er transpersoners rettigheter i Norge. Transpersoners rettigheter er blitt vesentlig styrket de siste årene. Lov om endring av juridisk kjønn fra 2016 gir for eksempel personer over 16 år rett til å endre juridisk kjønn basert på egenerklæring. Barn mellom 6 og 16 år kan endre juridisk kjønn hvis minst en av foreldrene samtykker. Siden 2014 har diskriminering på grunn av en persons kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk vært forbudt etter norsk diskrimineringslovgivning. Men er dette tilstrekkelig for å ivareta transpersoners rettigheter og behov for anerkjennelse? 

Retten til kjønnsidentitet ivaretas ikke
Avhandlingen spør hvordan retten til kjønnsidentitet operasjonaliseres og hvordan dette passer med transpersoners behov for anerkjennelse. Retten til kjønnsidentitet har utviklet seg til en samlebetegnelse for sentrale rettigheter for transpersoners liv, slik som retten til privatliv, helse og ikke-diskriminering. Gjennom fire artikler og en sammenfattende introduksjon viser avhandlingen kompleksiteten i retten til kjønnsidentitet og behovet for anerkjennelse. 

Avhandlingen kombinerer juridisk analyse med dybdeintervjuer og etiske refleksjoner. Gjennom fire studier, som representerer ulike hendelser gjennom livet, anlegger avhandlingen et livssyklusperspektiv på retten til kjønnsidentitet. Studiene undersøker hvordan retten, inkludert forvaltningspraksis, skolepraksis og helsepraksis, virker inn på transpersoners liv og i hvilken grad rettens operasjonalisering er i overensstemmelse med retten til kjønnsidentitet. Avhandlingen viser at rettens operasjonalisering ikke samsvarer med transpersoners grunnleggende rettigheter og behov for rettslig og sosial anerkjennelse.

 


 

Publisert 7. mai 2018 14:09 - Sist endret 1. juni 2018 12:39