English version of this page

Digital disputas: Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet

Original tittel: Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security. A normative and comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish law 

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, hud.

Ingvild Bruce 

Foto: UiO

Disputasen vil være digital og man kan følge den direkte via zoom.

Delta på både prøveforelesning og disputas HER

 

Informasjon om prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Malcolm Langford, Universitetet i Oslo (Leder)
  • Professor dr. Bert-Jaap Koops, Tilburg Universitet (1.  opponent) 
  • Dr. Lena Landström, Umeå Universitet (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum 

Veiledere

  • Professor Erling Johannes Husabø 
  • Professor Anders Løvlie 

Sammendrag 

Siden tusenårsskiftet har mange vestlige sikkerhets- og etterretningstjenester fått utvidet adgang til å overvåke enkeltpersoner med formål å beskytte nasjonal sikkerhet. Overvåking, for eksempel i form av telefon- og romavlytting, kameraovervåking og dataavlesing, er nå tillatt på et tidligere stadium av et hendelsesforløp som kan resultere i terrorhandlinger, angrep på myndighetspersoner eller spionasje. Denne utviklingen er del av en generell preventiv trend, som tillater statene å bruke mer makt overfor sine innbyggere for å redusere risiko og forebygge kriminalitet.   

Denne avhandlingen ser lovgivningen om forebyggende bruk av overvåkingsmetoder fra et demokratisk rettsstatsperspektiv. Den tar utgangspunkt i statens plikt til både å beskytte og respektere sine innbyggere, og presenterer et normativt analytisk rammeverk for hvordan den rettslige reguleringen av forebyggende overvåking i størst mulig grad kan respektere grunnleggende rettsstatlige prinsipper. Den anvender dette rammeverket på den nasjonale lovgivningen i tre land – Nederland, Norge og Sverige. Gjennom kritisk analyse og påpekning av svakheter i disse landenes lovgivning, presenterer den en skisse til et rammeverk for restrukturering av den nasjonale lovgivningen i disse – og andre – land.  

Avhandlingen konkluderer med at forebyggende overvåking kan rettferdiggjøres innenfor rammene av en demokratisk rettsstat, men at lovgivningen må oppstille en tydeligere norm for hvilke handlinger som kan utløse slik overvåking og stille tydeligere krav til den dokumentasjonen som kreves for at normen er oppfylt. Avhandlingen presenterer et forslag til formulering av en slik norm. 
 

 


 

Publisert 19. mai 2021 14:47 - Sist endret 22. juni 2021 12:39