Kvinnerettslig skriftserie - Side 2

Av Anne Hellum og Hege Skjeie

Av Tina Nordstrøm

Av Rukhsana Ashraf

- The adjudication of mahr in Scandinavian, English and French courts

Av Lene Løvdal

Av Vibeke Blaker Strand

- En vurdering av integreringen av kvinne- og kjønssperspektivet i de obligatoriske fag ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Av Cathrine Sørlie

Av Marte Bertelsen

Av Anne Hellum

- En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis

Av Anne Jorun Bolken Ballangrud

- Opplevelse og rettsregler i diskriminertes møte med Likestillingsombudet

Av Finn Skre Fjordholm

- Belyst gjennom case-studie fra Zambia

Av Ranveig Sørskaar

Av Marianne Aasland Gisholt

- Om klager til likestillingsombudet på ansettelser i politi- og lensmannsetaten 1980-2004

Av Ingvild Nordang

- En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge

Av Tone Linn Wærstad

Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltakelse i væpnede konflikter

Av Janne M. Gillesen

- Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv

Av Ingunn Alvik

En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett

Av Trine Gamst

In a Human Rights and Women’s Rights Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation

Av Kaja Moe Winther

Av Anne Sundøy

Belyst gjennom jentebarns vern mot diskriminering under utdanning

av Mette Cecilie Loe