Forskningsaktuelt - Side 4

Publisert 5. aug. 2014 14:25

- kriminolog ønsker bedre kvalitetssikring av politiets bruk av hunder i tjenesten.

Publisert 4. juli 2014 11:18

Rapporten tegner et bilde av norsk politi som et ‘cowboypoliti’ som «skyter først og spør etterpå». Dette skyldes en mangelfull forståelse av politiarbeid, konkluderer forsker.

Publisert 6. juni 2014 09:24

Bruken av varetekt har økt de siste årene. Det norske rettssystemet kritiseres for sin omfattende bruk av varetektsfengsling.

Publisert 28. apr. 2014 12:43

Om bærekraftig utvikling skal oppnås må konseptet forankres bredere innen juridisk forskning, hevder professor.

Publisert 25. apr. 2014 11:04

Paramilitære organisasjoner er ikke noe vi ofte forbinder med norske forhold. Kan hende tankene går heller til land i Syd-Amerika eller til Tyskland og frikorpsene, Italia og svartskjortene eller selvforsvars-gruppene i dagens Ukraina. Men også i Norge har vi i moderne tid hatt paramilitære borgervern.

Publisert 25. apr. 2014 07:57

Uklare lover og innvandringsfiendtlig bruk av dem øker klimaflyktningenes lidelser.

Publisert 8. apr. 2014 14:36

Dobbelt statsborgerskap er etter hvert utbredt i Europa. I Norge er det derimot en uvilje mot dobbelt statsborgerskap. Forsker hevder at det norske forbudet er vanskelig å forsvare.

Publisert 12. feb. 2014 10:51

Juridiske uklarheter rundt bruken av nettskyen skaper problemer. Nå vil juristene rydde opp, og hjelpe til med å forske frem en ny sky.

Publisert 23. jan. 2014 08:56

Tross mediestorm og samfunnsdebatter om rettspsykiatrien i det norske rettsvesen, er yrkesgruppene som jobber med disse ekspertene, som dommere og advokater, fornøyde med de sakkyndige ekspertenes yrkesutøvelse.

Publisert 6. jan. 2014 19:55

Mens andre stater velger å vedta nye konstitusjoner, har Norge beholdt grunnloven fra 1814. Dette har gitt oss utfordringer i tolkningen og tilpasningen til samtiden.

Publisert 3. des. 2013 12:32

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i et utviklings og menneskerettslig perspektiv. Dette var utgangspunktet for et seminar den 2. desember – dagen før FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD (The UN Convention on the Rights of Persons with Disability) stod i fokus.

Publisert 19. nov. 2013 15:46

-Ved å etablere en internasjonal menneskerettighetsdomstol for hele verden viser vi at vi tar disse rettighetene på alvor. I to novemberdager var den internasjonalt anerkjente jusprofessoren og menneskerettighetsforskeren, formidleren og aktivisten Manfred Nowak en hovedperson på UiO-scenen.

Publisert 18. okt. 2013 09:34

Måten politiet behandler prostituerte på, bryter med rettighetene deres, mener forsker.

Publisert 1. okt. 2013 13:28

En fragmentert og skjønnsmessig miljølovgivning gjør at oljeinteresser vinner framfor vern av miljøet. Til tross for føre-var-prinsippet, finnes det ingen reell beskyttelse av økosystemet i Nordsjøen.

Publisert 19. sep. 2013 10:41

Risikoen for å få feil veiledning ved NAV er stor, og du kan gå glipp av trygdeytelser. Årsaken er usikkerhet rundt hva som skal telle som inntekter.

Publisert 4. sep. 2013 18:36

Gjennom §94 i Grunnloven ble Stortinget pålagt å vedta nye lovbøker som skulle reformere norsk rett, både i form og innhold. Dette ledet til et omfattende lovgivningsarbeid med politiske konflikter og institusjonelle spenninger i det nye konstitusjonelle Norge.

Publisert 4. sep. 2013 18:35

Våren 1814 ble den norske Grunnloven utarbeidet på fem hektiske uker. Hvorfor ble den så vellykket? Formelt gjelder den fortsatt, som verdens nest eldste gjeldende Grunnlov.

Publisert 30. aug. 2013 13:59

-I stedet for å vurdere personvern og sikkerhet som begreper i konflikt med hverandre, må vi erkjenne at de tvert i mot forsterker hverandre gjensidig. Og at begge er nødvendige om vi skal ha et fungerende demokratisk samfunn. 

Publisert 3. juli 2013 09:18

Geologer og andre vitenskapsfolk har overraskende mye makt når grensene for kontinentalsokler settes. Oppstår uenighet kan dette føre til at kontinentalsokkelkommisjonens politiske legitimitet svekkes.

Publisert 30. mai 2013 10:39

To år etter opprøret som felte Mubarak, forsetter egyptere å mobilisere sosialt og politisk.

Publisert 2. apr. 2013 11:12

Samfunnets syn på rusbrukere som kriminelle og uønskede personer i det offentlige rom har store konsekvenser for hvordan de behandles.

Publisert 5. mars 2013 10:30

Pakistanske kvinner bruker argumentasjon for å hindre vold i hjemmet og hevde sine rettigheter. Noen ganger virker religiøse argumenter best, andre ganger juridiske.

Publisert 7. feb. 2013 11:09

Media – både gamle og nye – er vesentlige instrumenter både når det skal føres krig eller oppnås fred. De er enten selv aktører, eller i det minste redskaper for viktige aktører når det gjelder å presse frem både fred – og konflikt. 

Publisert 5. feb. 2013 14:03

Grunnleggende verdier i strafferetten prioriteres ned for å få politiske ledere dømt.

Publisert 7. des. 2012 14:50

-Sunne, kritiske utdanningsfellesskap er drivkrefter for demokrati og bolverk mot autoritære styresett. Dette sa Robert Quinn, grunnlegger og leder av nettverket Scholars at Risk (SAR) under årets minneforelesning for Torkel Opsahl.