English version of this page

Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål er fakultetets forskergruppe for forskning innen fagfeltet, og er en del av Arbeidsrettsgruppen.

Foto: shutterstock.com

Forskning

Individuell og kollektiv arbeidsrett står sentralt for forskningen i gruppen. Forskningen har nasjonal, nordisk, EU/EØS-rettslig og internasjonal innretning, og har linjer til fagfelt som blant annet kontraktsrett, selskapsrett, diskrimineringsrett og forvaltningsrett. Tverrvitenskapelig forskning sammen med forskere fra andre vitenskapsdisipliner enn rettsvitenskap forekommer også.

Fakultetet har, sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, siden 2008 hatt en satsing på fagområdet arbeidsrett gjennom programmet Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa). Formålet med Arfa er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner.

Om forskergruppen

Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål er opprettet som forskergruppe for perioden 2017–2021. Det samlede ansvaret for faget ligger hos Arbeidsrettsgruppen. Arbeidsrettsgruppen er en intern enhet på Institutt for privatrett for forskning og faglige oppgaver innenfor fagområdet, herunder undervisning, se Arbeidsrett. Forskning innenfor arbeidsrett er imidlertid organisert i Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål ved Det juridiske fakultet. Gruppen samarbeider med en rekke andre nettverk og praktikere.

Arfa-programmet er en viktig del av gruppens aktivitet. Programmet løp opprinnelig over ti år (2008–2017), under ledelse av professor Stein Evju. På bakgrunn av de gode resultatene oppnådd i denne perioden, ble Arfa-programmet forlenget for en ny tiårsperiode (2018–2027), med noe mer begrenset omfang. Programmet ledes nå av professor Johann Mulder ved Institutt for privatrett. Forskergruppen har medlemmer fra flere av fakultetets institutter. Gruppen har også medlemmer tilknyttet andre forskningsinstitusjoner.

Forskergruppen arrangerer faglunsjer og seminarer, og utga nyhetsbrevet Arbeidsrettsnytt til og med 2017. 

Samarbeid

Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidsliv deltar i Labour Law Research Network (LLRN) og i det nordiske samarbeidsprosjektet om Arbetsrättsportalen.

Medlemmene i forskergruppen er også deltagere i et nettverk for alle som arbeider med undervisning i arbeidsrett ved universiteter og høyskoler (Nasjonalt nettverk for undervisning i arbeidsrett).

Forskergruppen har dessuten omfattende kontakt med praktikere på arbeidsrettsfeltet, deriblant representanter fra departementer, domstoler, arbeidslivets organisasjoner og advokatfirmaer.

Emneord: Arbeidsrett
Publisert 26. jan. 2017 09:36 - Sist endret 5. juni 2019 14:47