English version of this page

Bøker - Side 2

Publisert 1. mars 2017 18:24

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 23. jan. 2015 15:32

Boken behandler noen av de mest grunnleggende risikospørsmålene i kontrakter om rigg- og fartøystjenester i offshorevirksomhet, særlig har den et fokus på bakgrunnsretten knyttet til disse spørsmålene.

Publisert 18. sep. 2014 15:26

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.

Publisert 10. des. 2013 12:04

I en ny bok argumenterer 34 forskere for at vi må utvikle nye rettsregler for å ivareta natur og miljø. Boken er et resultat av konferansen Rule of law for Nature, arrangert av Forskergruppe i naturressursrett i mai 2012.

Publisert 26. juni 2013 09:40

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Published Sep. 4, 2012 10:57 AM

The first book published on cargo insurance in Norway is written by two professors at the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo, Trine-Lise Wilhelmsen and Hans Jacob Bull.

Publisert 4. sep. 2012 09:50

Vareforsikring har lenge vært et noe forsømt område i norsk rettsforskning. Derfor er det gledelig å ønske velkommen en moderne fremstilling i faget, skrevet av to av professorene ved Nordisk Institutt for sjørett, Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull. 

Published June 27, 2011 4:04 PM

This title, recently published by the Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo Academy University, focuses on the liabilities of public authorities and other actors. Erik Røsæg and Ellen Eftestøl-Wilhelmsson from the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo have contributed.