Lovkonferansen 2019: Om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning

Temaet for konferansen var utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som ble tatt opp var hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen, hvordan vi kan nå målsettingen om et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning.

Lovkonferansen 2019 ble avholdt 4. og 5. juni ved Det juridiske fakultet, UiO. Konferansen markert den offisielle starten på fakultets satsning på klart språk og hadde nærmere 450 påmeldte. 

Program

Tirsdag 4. juni: Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk

09:00 – 09:30

Registrering

Sted: Universitetets aula

09:30 – 09:40

Åpning av Lovkonferansen 2019

Foto: Torbjørn Tandberg, regjeringen.no
Foto: Torbjørn Tandberg, regjeringen.no

Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal og moderniseringsdepartementet

Sted: Universitetets aula

Se opptak fra fellessesjonen

09:40 – 10:30

Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre Jon Christian Fløysvik Nordrum

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, prosjektleder for satsingen på klart språk, ansvarlig for faget lovgivningslære. Lenke til presentasjon (pdf).

Sted: Universitetets aula

Se opptak fra fellessesjonen

10:30 – 11:15

Kommentarer 

Ordstyrer: Professor Inger Johanne Sand, Institutt for offentlig rett, UiO

 • Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Sted: Universitetets aula

Se opptak fra fellessesjonen

Cathrine Holst og Johan Tønnesson

11:15 - 11:45

Diskusjon

Ordstyrer: Professor Inger Johanne Sand, Institutt for offentlig rett, UiO

Sted: Universitetets aula

11:45 – 12:45

Lunsj

Sted: Frokostkjelleren

12:45 – 14:15

Parallelle sesjoner

 
Norsk lovgivning – styrker og svakheter

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Universitetets aula

Ordstyrer: Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven, Institutt for privatrett, UiO

 • Hva gjør vi for at norske lover skal være gode? (pdf).
  Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør, Justisdepartementets lovavdeling.
 • Erfaringer fra Regelrådets arbeid. (pdf).
  Joar Grimsbu, nestleder i Regelrådet og partner i Arntzen de Besche.
 • Reformene av islandsk lovgivningsprosess siden 2010 i lys av norsk lovgivningsprosess og OECDs anbefalinger. (pdf).
  Páll Þórhallsson, sjef, Statsministerens kontor, Island. 
Lovspråk og juristspråk – metoder og verktøy

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Gamle festsal

Ordstyrer: Professor Tarjei Bekkedal, Institutt for privatrett, UiO

 • Begrepsharmonisering - EU rettens indirekte innflytelse på nasjonal rett. (pdf).
  Førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, UiO. 
 • Uaktsom ordlyd? Gjennomføringen av e-handelsdirektivet artikkel 14 i et klarspråkperspektiv. (pdf).
  Advokatfullmektig Tiril Charlotte Sandbekk, Wiersholm 
 • Modelleserteori for rettstekster. (pdf).
  Professor Johan Tønnesson
 • Arbeidet med veileder i godt regelspråk. (pdf).
  Seniorrådgiver Anna Senje, Språkrådet
14:30 – 16:00

Parallelle sesjoner

 
Norsk lovgivning – styrker og svakheter

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Universitetets aula

Ordstyrer: Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven, Institutt for privatrett, UiO

 • Behovet for en tverrfaglig reguleringsteoretisk forskning. (pdf)
  Jacob Kringen, ph.d, utredningsleder og FoU-koordinator, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II Universitetet i Stavanger
 • Betydningen av at lovgiver forstår lovers insentivvirkninger, eksemplifisert med området for bruken av private aktører i velferdssektoren (pdf)
  Gøril Bjerkan, ph.d. rettsvitenskap, jurist, siviløkonom, sosialøkonom
 • Utvikling av lover og forskrifter – tallfesting av virkninger og bruk av økonomiske resonnementer. (pdf)
  Utredningsleder dr.polit. Lars Fjell Hansson, Finansdepartementet
 • Kort presentasjon av nettverk for personer i forvaltningen som arbeider med rettslige styringsinstrumenter. (pdf)
  Leder for Regelverksenheten i Forsvarets fellestjenester Thomas Fosse

 

Lovspråk og juristspråk – metoder og verktøy

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Gamle festsal

Ordstyrer: Professor Tarjei Bekkedal, Institutt for privatrett, UiO

 • Bachelorprogrammet Klart språk – et samarbeid mellom HF og JUS. (pdf)
  Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO og førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett, UiO
 • Jakten på leseren og språket i klarspråkverksted for regelverkskriverne. (pdf)
  Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg, Barne- og familiedepartementet
 • Språkets betydning for ressurssvake gruppers rettssikkerhet.
  Spesialrådgiver Sara Eline Grønvold, Redd Barna, tidligere daglig leder Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Barneombudet og advokatfirmaet Staff
 • Muligheter og fallgruver ved bruk av språklige standarder. (pdf)
  Margrete Kilde Nes, NTB Arkitekst
16:15 – 16:45

Lovspråk: På tide å stille krav

Åse Wetås, direktør i Språkrådet (pdf)

Sted: Universitetets aula

Se opptak fra fellessesjonen

 
16:45 – 20:00

Konferansekafé 

Sted: Frokostkjelleren

 

Onsdag 5. juni: Den digitale jurist: Lovgiving og forvaltning

 

09:00 – 09:05

Åpning

Viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset

Sted: Universitetets aula

Se opptak av fellessjonen
Per Morten Sandset. Foto: UiO

09:05 – 10:35

Fra analog til digital dokumentering og formidling av lovtekster: Perspektiver ved avslutningen av en æra

Se opptak av fellessjonen

Ordstyrer: Professor Marit Halvorsen, Institutt for offentlig rett, UiO 

Fra lovsiger til trykkepressen til lovdata, teknologiens betydning for rettsbruk – Rettshistorisk blikk på norske lovtekster. 
Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Hva skjer med loven når den digitaliseres? Et retorisk og tekstvitenskapelig perspektiv. (pdf)
Stipendiat Ida Seljeseth, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, UiO

Digital lovgivning: Hva er mulighetene? Hva skjer i andre land?
Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, UiO

Sted: Universitetets aula

Jørn Øyrehagen Sunde, Ida Seljeseth og Malcolm Langford

10:35 – 11:15

Kommentarer

Ordstyrer: Professor Marit Halvorsen, Institutt for offentlig rett, UiO 

Diskusjon

Sted: Universitetets aula

11:15 – 12:15

Lunsj

Sted: Frokostkjelleren

12:15 – 13:45

Parallelle sesjoner

 
Digitalisering av lovgivning

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Gamle festsal

Ordstyrer: Professor Ingunn Ikdahl, Institutt for offentlig rett, UiO

 • Digitaliseringsvennlig regelverk. (pdf)            
  Seniorrådgiver Tone Bringedal, Direktoratet for forvaltning og IKT 
 • Automatiseringsvennlig lovgivning. (pdf)
  Professor Dag Wiese Schartum, Institutt for privatrett, UiO
 • Modellering av lovgivning. (pdf)
  Stipendiat Asbjørn Korsbakken, Institutt for privatrett, UiO
 • Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis. (pdf)
  Universitetsstipendiat Ingvild Bruce og førsteamanuensis Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig rett, UiO 
Digitalt språk

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Ordstyrer: Førsteamanuensis Birgitte Hagland, Institutt for privatrett, UiO 

 • Spenninger mellom ønsket om å digitalisere og godt lovspråk (pdf)
  Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum
 • Hva kjennetegner klart språk for digitale flater? (pdf)
  Heidi Bunæs Eklund, NTB Arkitekst
 • Kampen om ordene. (pdf)
  Cathrine Strand Yttervik, ansvarlig for brukskvalitet og universell utforming på skatteetaten.no, Skatteetaten
14:00 – 15:30

Parallelle sesjoner

 
Digital forvaltning

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Gamle festsal

Ordstyrer: Professor Ingunn Ikdahl, Institutt for offentlig rett, UiO

 • Digitaliseringens muligheter for forvaltningen. (pdf)
  Stipendiat Runar Hilleren Lie, PluriCourts, UiO
 • Hvordan utfordrer digitaliseringen fundamentale rettssikkerhetsprinsipper? – Praktiske eksempler fra en systemjurists perspektiv. (pdf)
  Systemjurist Torill Christine Edvardsen, Seksjon informasjonsforvaltning, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Utfordringer med rettslig regulering av og tilsyn med algoritmer i finansnæringen, med særlig blikk på systemrisiko. (pdf)
  Universitetsstipendiat Trude Myklebust, Institutt for privatrett, UiO, tidligere spesialrådgiver i Finansdepartementet
Den digitale jurist

Se opptak av parallellsesjonen

Sted: Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Ordstyrer: Førsteamanuensis Birgitte Hagland, Institutt for privatrett, UiO. 

 • Å forbedre tekster om dagpenger på nav.no: Erfaringer fra å jobbe i tverrfaglig team i digitale prosjekter (pdf)
  Ida Hemminghytt Hausmann, jurist, Bendik Stolpestad, statsviter, Synneva Aasbrenn, designer og Marianne Åsheim Friess, kommunikasjonsrådgiver, NAV 
 • Presentasjon av prosjektet «Den digitale jurist» (pdf)
  Professor Kristin Bergtora Sandvik, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, professor Malcolm Langford og førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett, UiO
 • Heldigital eksamen og digitale rettskilder i undervisningen - erfaringer og utfordringer (pdf)
  Studiedekan professor Erling Hjelmeng, juridisk fakultet, UiO og avdelingsleder Hilde Westbye, prosjektleder for Lovdata Eksamen og bibliotekets digitale satsing
15:45 – 16:45

Paneldebatt: Digitaliseringen av offentlig forvaltning

Ordstyrer: Professor Kristin Bergtora Sandvik, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, UiO

Jan Magnus, direktør i juridisk avdeling, Skatteetaten

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Sted: Universitetets aula

Se opptak fra fellessesjonen

 
16:45 – 17:00

Kulturelt innslag

Sted: Universitetets aula

 

 

Publisert 22. mai 2019 15:25 - Sist endret 19. feb. 2020 02:42