English version of this page

Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI)

Denne forskergruppen retter oppmerksomheten mot to «søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør:

  1. Individers velferdsrettigheter i endringstider.
  2. Betydningen av diskrimineringsforbudet og retten til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt.
Frise i Oslo rådhus, "Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge"

"Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge" av Reidar Aulie (utsnitt). Foto: UiO.

Om gruppen

De to perspektivene krysser hverandre på en rekke områder, men de reiser også et mangfold av egne problemstillinger. Spørsmål om velferd (særlig sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter), likestilling og diskriminering nødvendiggjør i stor grad et person- og brukerorientert utgangspunkt, der et tverrgående interessefelt er rettens virkninger for grupper og individer i sårbare situasjoner i ulike faser av livet.

Gruppen arrangerer regelmessige lunsjseminarer og seminarer med interne og inviterte eksterne deltakere. Gjennom disse arrangementene vil forskergruppen arbeide aktivt med publisering og formidling av forskningsresultater.

Forskergruppen har medlemmer fra Institutt for offentlig rett (IOR), Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), Institutt for privatrett (IFP) og Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Gruppen har også eksterne deltakere både fra andre forskningsinstitusjoner og fra blant annet forvaltningen og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
 

Gruppen ledes av Tone Linn Wærstad og nestleder Kirsten Sandberg.

I tillegg til lederne har VERDI en styringsgruppe sammensatt av:

  • Anne Hellum (IOR)
  • Kirsten Sandberg (IOR)
  • May-Len Skilbrei (IKRS)
  • Maria Lundberg (SMR)

Gruppen har varighet til 2027.

Prosjekter

Nordisk likestillingsrett i endring

Nordisk likestillingsrett er hverken enhetlig eller statisk. Dette prosjektet utvikler en teoretisk og komparativ analyse av de nordiske landenes likestillingsrett og -politikk, med blikk for internasjonale forbindelser og endringer i rettslig, økonomisk, sosial og kulturell kontekst.

Mer om prosjektet 

Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika 

Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter på universiteter i Zimbabwe, Malawi, Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å bidra til demokratisering og utvikling gjennom integrasjon av prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk pensum, undervisning og forskning.
Les mer om prosjektet Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika

EDOLAD

EDOLAD (European joint doctorate in law and development) startet som et felles doktorgradsprogram mellom seks universiteter, med spesialisering innen utviklingsrett og med vekt på tverrfaglighet. EDOLAD arrangerer i februar/mars hvert år en sommerskole for stipendiater med prosjekter innen utviklingsrett. I 2019 og 2020 fant disse sted i Sør-Afrika.

Les mer om EDOLADs doktorgradsprogram

Nyheter

Kjønn og rett i rettsstudiet

Deltakere fra VERDI har initiert og deltar aktivt i fakultetets arbeid med å integrere kjønnsperspektiv i jusstudiet. På bakgrunn av anbefalingen fra en arbeidsgruppe  oppnevnte PMR en redaksjonskomité for en antologi, med kapitlene om kjønn og rett innen ulike fag i master i rettsvitenskap. Antologien ble gitt ut som open access e-bok på Cappelen Damm forlag i 2022.

Avsluttede prosjekter 

Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett
Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen til mennesker som ikke passer inn i den tradisjonelle tokjønnsmodellen. Fokuset settes på retten til rettslig identitet, retten til helse og retten til verdighet, integritet og selvbestemmelse.

Les mer om prosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett

Internasjonal privatrett og menneskerettigheter på familierettsområdet

Migrasjon og nye familiemønstre utfordrer norsk familie- og arverett. Transnasjonale ekteskap, ekteskap mellom samkjønnede og transkjønnede og foreldreskap innenfor rammen av transnasjonale surrogatikontrakter, er eksempler på spørsmål som berører forholdet mellom internasjonal privatrett og det menneskerettlige diskrimineringsvernet.

Mer om prosjektet

Mer forskning

Forskergruppen VERDI støtter også opp om forskningsprosjekter initiert av medlemmene, der prosjektene har tett tilknytning til gruppens tematikk. Her finner du en oversikt over disse.

Samarbeid

VERDI vil samarbeide med relevante internasjonale miljøer og videreføre eksisterende samarbeid med følgende forskningsmiljøer:

Emneord: Velferdsrett, Likestilling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Trygderett
Publisert 10. jan. 2017 14:44 - Sist endret 5. sep. 2022 13:52